| ചെ | കു  | ത്താ | ൻ | @k.__a.__r.__t.__h.__i.__k

k.__a.__r.__t.__h.__i.__k

| ചെ | കു | ത്താ | ൻ | 🅚 🅐 🅡 🅣 🅗 🅘 🅚 . kannurkaran . Stay humble stay real stay orginal . ഏട്ടൻ ഉയിർ 😍 .