کبیر پارسا @kabir_parsa

kabir_parsa

کبیر پارسا you’re nothing short of my everything. esfahan_berlin varzeshkar💪 fitness businessman پیج جدید

کبیر پارسا (@kabir_parsa) Recent Photos and Videos

  • So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.
-Marilyn Monroe
سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد.
#sun #day #good_time #fun #happy #smail #زندگی #لبخند #kabir_parsa #happytime #powerful #man #boy #gym #fitness #😎 #sunglasses #run #go #💪#👊 #☕
  • So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about. -Marilyn Monroe سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد. #sun #day #good_time #fun #happy #smail #زندگی #لبخند #kabir_parsa #happytime #powerful #man #boy #gym #fitness #😎 #sunglasses #run #go #💪#👊 #☕
  • 18 2 4 months ago
  • 😏😄💪
  • 😏😄💪
  • 12 2 11 months ago
  • 🚗😏به سوی شرکت...
  • 🚗😏به سوی شرکت...
  • 11 4 11 months ago