#اقوام_ایرانی Instagram Photos & Videos

اقوام_ایرانی - 18045 posts

Latest Instagram Posts

  • frashougaran__iranwich - @frashougaran__iranwich 1 day ago
  • معنای پسوند "وند" در #تبار_لر 
بسیاری از #اقوام_ایرانی و حتا خارجی در آخر نام خانوادگی‌شان یک پسوند دارند ‌
اما واژه "وند" به چه معناست و ریشه در کجا دارد؟
این واژه اصالتا متعلق به کدام تبار است؟

در پارسی باستان کلمه ی "وند" به معنای نگهبان و مسئول می باشد. 
سپاه جاویدان کوروش مسئولیت های مهم نظامی را در سیستم اداری کوروش در دست خود داشتند. از جمله ی این مشاغل در ذیل عنوان خواهد شد:
‌
بازوند = نگهبان بازها (عقابها)
‌
دریک وند= خزانه دار
‌
دالوند = شاهین بان (دال واژه ای لکی است که می توان آن را در نام دال آهو، کوهی در کرمانشاه دید که عده ای آن را دالاهو میدانند)
‌ آیینه وند = آینه دار شاهی
‌
‌ ‌ترکشوند یا ترکاشوند = مسئول تیر و کمان ها (ترکش = تیر)
‌
سپهوند = مسئول سپاه
‌
حتی تا مدتی پس از ورود اسلام به ایران این واژه به قوت خود باقی بود و نام هایی همچون 
قلاوند = نگهبان قلعه/ دژبان
دیناروند = خزانه دار
گراوند= نگهبان راه یا به عبارتی راهبان
و صدها نام ازین دست به کار برده می شد. 
جالب تر از همه اینکه نام هایی چون "نهاوند" و "دماوند" به جای مانده از همین دوران است  چون:
‌
نها یا نوا = جلو نهاوند = نگهبانی جلویی٬ نگهبانی پیشین
‌
دما (به ضم دال) = پشت سر
️ دماوند = نگهبانی پشت سری٬ نگهبانی پسین
‌
از آنجایی که مشاغل در گذشته بصورت ارثی بود این کلمات کم کم بعنوان نام فامیلی اشخاص بکار برده میشد یعنی فلانیها را مثلا "سپهوند" و فلانیها را "دریکوند" می نامیدند. ‌

این واژه کم کم جای فامیل اشخاص را به خود گرفت و حتی پس از اسلام با اینکه معنای اصلی خود را از دست داد ولی هنوز برای نام فامیل اشخاص به کار برده می شد و شهرت هایی همچون "حسنوند" و "یوسفوند" و "حاتموند" و "جاوند" و ... نیز برای افرادی که نام #نیاکان آنها این اسم ها بود به کار برده می شد.
‌ 🔥https://t.me/frashougar🔥 معنای پسوند "وند" در #تبار_لر بسیاری از #اقوام_ایرانی و حتا خارجی در آخر نام خانوادگی‌شان یک پسوند دارند ‌ اما واژه "وند" به چه معناست و ریشه در کجا دارد؟ این واژه اصالتا متعلق به کدام تبار است؟ در پارسی باستان کلمه ی "وند" به معنای نگهبان و مسئول می باشد. سپاه جاویدان کوروش مسئولیت های مهم نظامی را در سیستم اداری کوروش در دست خود داشتند. از جمله ی این مشاغل در ذیل عنوان خواهد شد: ‌ بازوند = نگهبان بازها (عقابها) ‌ دریک وند= خزانه دار ‌ دالوند = شاهین بان (دال واژه ای لکی است که می توان آن را در نام دال آهو، کوهی در کرمانشاه دید که عده ای آن را دالاهو میدانند) ‌ آیینه وند = آینه دار شاهی ‌ ‌ ‌ترکشوند یا ترکاشوند = مسئول تیر و کمان ها (ترکش = تیر) ‌ سپهوند = مسئول سپاه ‌ حتی تا مدتی پس از ورود اسلام به ایران این واژه به قوت خود باقی بود و نام هایی همچون قلاوند = نگهبان قلعه/ دژبان دیناروند = خزانه دار گراوند= نگهبان راه یا به عبارتی راهبان و صدها نام ازین دست به کار برده می شد. جالب تر از همه اینکه نام هایی چون "نهاوند" و "دماوند" به جای مانده از همین دوران است چون: ‌ نها یا نوا = جلو نهاوند = نگهبانی جلویی٬ نگهبانی پیشین ‌ دما (به ضم دال) = پشت سر ️ دماوند = نگهبانی پشت سری٬ نگهبانی پسین ‌ از آنجایی که مشاغل در گذشته بصورت ارثی بود این کلمات کم کم بعنوان نام فامیلی اشخاص بکار برده میشد یعنی فلانیها را مثلا "سپهوند" و فلانیها را "دریکوند" می نامیدند. ‌ این واژه کم کم جای فامیل اشخاص را به خود گرفت و حتی پس از اسلام با اینکه معنای اصلی خود را از دست داد ولی هنوز برای نام فامیل اشخاص به کار برده می شد و شهرت هایی همچون "حسنوند" و "یوسفوند" و "حاتموند" و "جاوند" و ... نیز برای افرادی که نام #نیاکان آنها این اسم ها بود به کار برده می شد. ‌ 🔥https://t.me/frashougar🔥
  • معنای پسوند "وند" در #تبار_لر بسیاری از #اقوام_ایرانی و حتا خارجی در آخر نام خانوادگی‌شان یک پسوند دارند ‌ اما واژه "وند" به چه معناست و ریشه در کجا دارد؟ این واژه اصالتا متعلق به کدام تبار است؟ در پارسی باستان کلمه ی "وند" به معنای نگهبان و مسئول می باشد. سپاه جاویدان کوروش مسئولیت های مهم نظامی را در سیستم اداری کوروش در دست خود داشتند. از جمله ی این مشاغل در ذیل عنوان خواهد شد: ‌ بازوند = نگهبان بازها (عقابها) ‌ دریک وند= خزانه دار ‌ دالوند = شاهین بان (دال واژه ای لکی است که می توان آن را در نام دال آهو، کوهی در کرمانشاه دید که عده ای آن را دالاهو میدانند) ‌ آیینه وند = آینه دار شاهی ‌ ‌ ‌ترکشوند یا ترکاشوند = مسئول تیر و کمان ها (ترکش = تیر) ‌ سپهوند = مسئول سپاه ‌ حتی تا مدتی پس از ورود اسلام به ایران این واژه به قوت خود باقی بود و نام هایی همچون قلاوند = نگهبان قلعه/ دژبان دیناروند = خزانه دار گراوند= نگهبان راه یا به عبارتی راهبان و صدها نام ازین دست به کار برده می شد. جالب تر از همه اینکه نام هایی چون "نهاوند" و "دماوند" به جای مانده از همین دوران است چون: ‌ نها یا نوا = جلو نهاوند = نگهبانی جلویی٬ نگهبانی پیشین ‌ دما (به ضم دال) = پشت سر ️ دماوند = نگهبانی پشت سری٬ نگهبانی پسین ‌ از آنجایی که مشاغل در گذشته بصورت ارثی بود این کلمات کم کم بعنوان نام فامیلی اشخاص بکار برده میشد یعنی فلانیها را مثلا "سپهوند" و فلانیها را "دریکوند" می نامیدند. ‌ این واژه کم کم جای فامیل اشخاص را به خود گرفت و حتی پس از اسلام با اینکه معنای اصلی خود را از دست داد ولی هنوز برای نام فامیل اشخاص به کار برده می شد و شهرت هایی همچون "حسنوند" و "یوسفوند" و "حاتموند" و "جاوند" و ... نیز برای افرادی که نام #نیاکان آنها این اسم ها بود به کار برده می شد. ‌ 🔥https://t.me/frashougar🔥
  • 6 0