#تورکی Instagram Photos & Videos

تورکی - 45210 posts

Latest Instagram Posts

  • c_urmia - Qaranquş @c_urmia 8 hours ago
  • #تومروس_آنا
تابلوهاي مختلفي بر اساس روايت #هرودوتز (Herodotus) تاريخ نويس مشهور يوناني، از تاريخ كهن آذربايجان در جنگ بين تومروس آنا ملكه ماساژت‌ها با كوروش شاه هخامنشيان تهيه شده است. اين جنگ 530 سال قبل از ميلاد عيسی مسيح (1150 سال قبل از هجرت پيامبر به مدينه) در حوالي رود آراز (ارس) روی داده است. تابلو نقاشي بزرگ توسط "پيتر پال روبنز" (peter Paul Rubens) نقاش فنلاندي كشيده شده است و در موزه بوستون آمريكا نگهداري مي شود ساير تابلو ها نيز توسط ديگر نقاشان مطرح دنيا همچون "الكساندر زيك"، "ماتيا پيئراتي"، "ويكتور وولفئوت"، "آندره دلكاستاگنو"، "پتروس پاولوس روبنز" و... كشيده شده اند كه در موزه هاي مختلف دنيا نگهداري مي گردند.

تومروس از سرکردگان #سکاها، در سال 530 قبل از میلاد مسیح در صحنة تاریخ دیده شد. نام او هم در منابع #یونانی و هم در منابع #ایرانی آمده است. زمان تولد و مرگش مشخص نیست. احتمال دارد او نوه «آلپ ارتونقا» خاقان بزرگ ترک باشد. آلپ ارتونقا که درمنابع ایرانی به نام «افراسیاب» شناخته می شود، در سال 624 قبل از میلاد درگذشته است. 94 سال بعد جنگ میان کوروش و تومروس روی داده است. به همین جهت رابطة خویشاوندی میان تومروس و آلپ ارتونقا محتمل است. کوروش در سال 530 قبل از میلاد بابل را تصرف کرده و دراندیشة مصر بود اما با شنیدن خبر ایلغار سکاها، روی به شرق یا به تعبیر بهتر شمال نهاد. کوروش قاصدی به نزد تومروس فرستاده و پیشنهاد ازدواج  داد. تومروس پاسخ منفی داد. کوروش روی رودخانه آراز «آراکس» پلهایی برپا کرده و کوشید تا به سرزمین سکاها وارد شود. تومروس او را از این کار منع کرد ولی کوروش که کشورهای بزرگی مانند بابل و لیدیه را تصرف کرده بود، جنگ با یک قبیلة گمنام را بسیار آسان می شمرد. گروهی از لشکریان کوروش به سکاها حمله کرده و سپس رو به فرار نهادند. سکاها به تعقیب آنها پرداختند، «اسپارگاپیس» پسر تومروس فرمانده این گروه بود. سربازان کوروش به آنان در هنگام استراحت حمله کرده و بسیاری از آنان راکشتند و اسپارگاپیس پسر تومروس را نیز اسیر کردند. چون این خبر به تومروس رسید، نامه ای به کوروش نوشته و آزادی پسرش را خواست. دستهای اسپارگاپیس را باز کردند ولی او خود را کشت. با رسیدن خبر مرگ اسپارگاپیس، سکاها به سپاه کوروش حمله کردند. این جنگ در جایی تنگ اتفاق افتاد. سکاها از یک تاکتیک جنگی به نام «تاکتیک تورانی» استفاده کردند. در پایان جنگ هخامنشیان شکست خوردند و کوروش نیز کشته شد و سرش از بدنش جدا گشت...
.
#پرویز_شاهمرسی
#تومروس_آنا #ماساژتها #سکاها #هخامنشیان #کوروش #تاریخ #تومروس_آنا تابلوهاي مختلفي بر اساس روايت #هرودوتز (Herodotus) تاريخ نويس مشهور يوناني، از تاريخ كهن آذربايجان در جنگ بين تومروس آنا ملكه ماساژت‌ها با كوروش شاه هخامنشيان تهيه شده است. اين جنگ 530 سال قبل از ميلاد عيسی مسيح (1150 سال قبل از هجرت پيامبر به مدينه) در حوالي رود آراز (ارس) روی داده است. تابلو نقاشي بزرگ توسط "پيتر پال روبنز" (peter Paul Rubens) نقاش فنلاندي كشيده شده است و در موزه بوستون آمريكا نگهداري مي شود ساير تابلو ها نيز توسط ديگر نقاشان مطرح دنيا همچون "الكساندر زيك"، "ماتيا پيئراتي"، "ويكتور وولفئوت"، "آندره دلكاستاگنو"، "پتروس پاولوس روبنز" و... كشيده شده اند كه در موزه هاي مختلف دنيا نگهداري مي گردند. تومروس از سرکردگان #سکاها، در سال 530 قبل از میلاد مسیح در صحنة تاریخ دیده شد. نام او هم در منابع #یونانی و هم در منابع #ایرانی آمده است. زمان تولد و مرگش مشخص نیست. احتمال دارد او نوه «آلپ ارتونقا» خاقان بزرگ ترک باشد. آلپ ارتونقا که درمنابع ایرانی به نام «افراسیاب» شناخته می شود، در سال 624 قبل از میلاد درگذشته است. 94 سال بعد جنگ میان کوروش و تومروس روی داده است. به همین جهت رابطة خویشاوندی میان تومروس و آلپ ارتونقا محتمل است. کوروش در سال 530 قبل از میلاد بابل را تصرف کرده و دراندیشة مصر بود اما با شنیدن خبر ایلغار سکاها، روی به شرق یا به تعبیر بهتر شمال نهاد. کوروش قاصدی به نزد تومروس فرستاده و پیشنهاد ازدواج داد. تومروس پاسخ منفی داد. کوروش روی رودخانه آراز «آراکس» پلهایی برپا کرده و کوشید تا به سرزمین سکاها وارد شود. تومروس او را از این کار منع کرد ولی کوروش که کشورهای بزرگی مانند بابل و لیدیه را تصرف کرده بود، جنگ با یک قبیلة گمنام را بسیار آسان می شمرد. گروهی از لشکریان کوروش به سکاها حمله کرده و سپس رو به فرار نهادند. سکاها به تعقیب آنها پرداختند، «اسپارگاپیس» پسر تومروس فرمانده این گروه بود. سربازان کوروش به آنان در هنگام استراحت حمله کرده و بسیاری از آنان راکشتند و اسپارگاپیس پسر تومروس را نیز اسیر کردند. چون این خبر به تومروس رسید، نامه ای به کوروش نوشته و آزادی پسرش را خواست. دستهای اسپارگاپیس را باز کردند ولی او خود را کشت. با رسیدن خبر مرگ اسپارگاپیس، سکاها به سپاه کوروش حمله کردند. این جنگ در جایی تنگ اتفاق افتاد. سکاها از یک تاکتیک جنگی به نام «تاکتیک تورانی» استفاده کردند. در پایان جنگ هخامنشیان شکست خوردند و کوروش نیز کشته شد و سرش از بدنش جدا گشت... . #پرویز_شاهمرسی #تومروس_آنا #ماساژتها #سکاها #هخامنشیان #کوروش #تاریخ
  • #تومروس_آنا تابلوهاي مختلفي بر اساس روايت #هرودوتز (Herodotus) تاريخ نويس مشهور يوناني، از تاريخ كهن آذربايجان در جنگ بين تومروس آنا ملكه ماساژت‌ها با كوروش شاه هخامنشيان تهيه شده است. اين جنگ 530 سال قبل از ميلاد عيسی مسيح (1150 سال قبل از هجرت پيامبر به مدينه) در حوالي رود آراز (ارس) روی داده است. تابلو نقاشي بزرگ توسط "پيتر پال روبنز" (peter Paul Rubens) نقاش فنلاندي كشيده شده است و در موزه بوستون آمريكا نگهداري مي شود ساير تابلو ها نيز توسط ديگر نقاشان مطرح دنيا همچون "الكساندر زيك"، "ماتيا پيئراتي"، "ويكتور وولفئوت"، "آندره دلكاستاگنو"، "پتروس پاولوس روبنز" و... كشيده شده اند كه در موزه هاي مختلف دنيا نگهداري مي گردند. تومروس از سرکردگان #سکاها، در سال 530 قبل از میلاد مسیح در صحنة تاریخ دیده شد. نام او هم در منابع #یونانی و هم در منابع #ایرانی آمده است. زمان تولد و مرگش مشخص نیست. احتمال دارد او نوه «آلپ ارتونقا» خاقان بزرگ ترک باشد. آلپ ارتونقا که درمنابع ایرانی به نام «افراسیاب» شناخته می شود، در سال 624 قبل از میلاد درگذشته است. 94 سال بعد جنگ میان کوروش و تومروس روی داده است. به همین جهت رابطة خویشاوندی میان تومروس و آلپ ارتونقا محتمل است. کوروش در سال 530 قبل از میلاد بابل را تصرف کرده و دراندیشة مصر بود اما با شنیدن خبر ایلغار سکاها، روی به شرق یا به تعبیر بهتر شمال نهاد. کوروش قاصدی به نزد تومروس فرستاده و پیشنهاد ازدواج داد. تومروس پاسخ منفی داد. کوروش روی رودخانه آراز «آراکس» پلهایی برپا کرده و کوشید تا به سرزمین سکاها وارد شود. تومروس او را از این کار منع کرد ولی کوروش که کشورهای بزرگی مانند بابل و لیدیه را تصرف کرده بود، جنگ با یک قبیلة گمنام را بسیار آسان می شمرد. گروهی از لشکریان کوروش به سکاها حمله کرده و سپس رو به فرار نهادند. سکاها به تعقیب آنها پرداختند، «اسپارگاپیس» پسر تومروس فرمانده این گروه بود. سربازان کوروش به آنان در هنگام استراحت حمله کرده و بسیاری از آنان راکشتند و اسپارگاپیس پسر تومروس را نیز اسیر کردند. چون این خبر به تومروس رسید، نامه ای به کوروش نوشته و آزادی پسرش را خواست. دستهای اسپارگاپیس را باز کردند ولی او خود را کشت. با رسیدن خبر مرگ اسپارگاپیس، سکاها به سپاه کوروش حمله کردند. این جنگ در جایی تنگ اتفاق افتاد. سکاها از یک تاکتیک جنگی به نام «تاکتیک تورانی» استفاده کردند. در پایان جنگ هخامنشیان شکست خوردند و کوروش نیز کشته شد و سرش از بدنش جدا گشت... . #پرویز_شاهمرسی #تومروس_آنا #ماساژتها #سکاها #هخامنشیان #کوروش #تاریخ
  • 44 3