#جهت Instagram Photos & Videos

جهت - 89899 posts

Latest Instagram Posts

 • miissland_gallery - @miissland_gallery 1 hour ago
 • #ورق بزنيد👉#يه نمونه ديگه از پالت سايه هاي tofaced #جهت اطلاع از قيمت دايركت📥 #ورق بزنيد👉#يه نمونه ديگه از پالت سايه هاي tofaced #جهت اطلاع از قيمت دايركت📥
 • #ورق بزنيد👉#يه نمونه ديگه از پالت سايه هاي tofaced #جهت اطلاع از قيمت دايركت📥
 • 18 3
 • orginal4all2323 - #king word @orginal4all2323 7 hours ago
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • 2 0
 • orginal4all2323 - #king word @orginal4all2323 7 hours ago
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • 2 0
 • orginal4all2323 - #king word @orginal4all2323 7 hours ago
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • 2 0
 • orginal4all2323 - #king word @orginal4all2323 7 hours ago
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • #جهت اطلاع از قیمت و نحوه سفرش به دایرکت مراجعه کنید
 • 2 0
 • mohammadsalehmis - خدایا: خطا ازمن است،میدانم.. @mohammadsalehmis 15 hours ago
 • قابل توجه مسئولین وزارت نیرو#نماینده شهر#فرمانداری#جهت پی گیری ..هرچند فرمانداری شهر مدعی شدند از آبگیری سد گتوند بی اطلاع بودند.پس
تا کی باید ساکنین حاشیه کارون تاوان اشتباهات وزارت نیرو را بپردازند !؟ .
.
روستاهای پرنوشته و تلخاب به زیر آب رفتند اکثر ساکنین این روستاها از طایفه منجزی بختیاروندهستند.
.پست پیش در آمد هست 💕💕💕💕💕 قابل توجه مسئولین وزارت نیرو#نماینده شهر#فرمانداری#جهت پی گیری ..هرچند فرمانداری شهر مدعی شدند از آبگیری سد گتوند بی اطلاع بودند.پس تا کی باید ساکنین حاشیه کارون تاوان اشتباهات وزارت نیرو را بپردازند !؟ . . روستاهای پرنوشته و تلخاب به زیر آب رفتند اکثر ساکنین این روستاها از طایفه منجزی بختیاروندهستند. .پست پیش در آمد هست 💕💕💕💕💕
 • قابل توجه مسئولین وزارت نیرو#نماینده شهر#فرمانداری#جهت پی گیری ..هرچند فرمانداری شهر مدعی شدند از آبگیری سد گتوند بی اطلاع بودند.پس تا کی باید ساکنین حاشیه کارون تاوان اشتباهات وزارت نیرو را بپردازند !؟ . . روستاهای پرنوشته و تلخاب به زیر آب رفتند اکثر ساکنین این روستاها از طایفه منجزی بختیاروندهستند. .پست پیش در آمد هست 💕💕💕💕💕
 • 39 0