#شاعر Instagram Photos & Videos

شاعر - 1392445 posts

Latest Instagram Posts

 • shahrad_meidary - Shahrad Meidary شهراد میدری @shahrad_meidary 14 minutes ago
 • .‌‌‌‌‌‌‌
#قسمت_اول
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم ِ مست ِ تو به غارتگـری اش می نازد
 به سر ِ گردنه کبک ِ دری اش می نــــــازد

مژه ابریشـــــم ِ صف بسته ی ِ بازیگوشت
 به دو بدپیله ی ِ شیطان پری اش می نـازد
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌ فرش ِ تبریـز نشسته ست به برف ِ سبلان؟
 یا بلوزت به تن ِ آذری اش می نـــــــازد؟

هر کسی جای ِ تو با عشــق تراشیده شود
 به کش و قوس ِ چنین مرمری اش می نازد

حسرت ِ کشــــف ِ حجابت به دل ِ آینه ماند
 بس که مویت به گُل ِ روسری اش می نازد

زنگ ِ لبخند ِ تو هوش از سر ِ این خواب پراند
 مثل ِ ساعت که به یادآوری اش می نـــازد

موج بر دامن ِ ایرانی ِ رقصت زیبــــــــاست
 چون خلیجی که به پهنــاوری اش می نازد

در خودم باز به رقـــــص ِ تو فرو میریـــــزم
 لرزه هـــای ِ تو به ویرانگـــری اش می نازد

میزنم بوسه به عکس ِ تو و گُُر میگیــــــرم
 لب ِ داغ ِ تو به شهریوری اش می نــــــازد

هیچ عجب نیست مرا جــا بگــــذاری بروی
 بره آهــــو به همین دلبــــری اش می نازد

گرچه ناچیــــــز گرفتی دل ِ من را امـــــــا
شعر روزی به همین "میدری"اش می نازد

#شهراد_ميدرى ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌
‌‌
‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ @shahrad_meidary ‌‌‌‌
‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با اجرای ِ دوست هنرمند : ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌
جناب : #مهدی_ناصری عزیز ❤ ‌‌‌‌
@mehdinaseri.official ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
‌‌‌
‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌#شعر #شاعر #شاعرانه #عشق #عاشق #عاشقانه #ادبیات #دکلمه #گوینده #رادیو #صدا #گویندگی #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌#Declamation #Vocal #Poet #music #poetry
#mucic #instamusic #Iran‌‌‌‌‌‌‌ #art #arts .‌‌‌‌‌‌‌ #قسمت_اول ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم ِ مست ِ تو به غارتگـری اش می نازد به سر ِ گردنه کبک ِ دری اش می نــــــازد مژه ابریشـــــم ِ صف بسته ی ِ بازیگوشت به دو بدپیله ی ِ شیطان پری اش می نـازد ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ فرش ِ تبریـز نشسته ست به برف ِ سبلان؟ یا بلوزت به تن ِ آذری اش می نـــــــازد؟ هر کسی جای ِ تو با عشــق تراشیده شود به کش و قوس ِ چنین مرمری اش می نازد حسرت ِ کشــــف ِ حجابت به دل ِ آینه ماند بس که مویت به گُل ِ روسری اش می نازد زنگ ِ لبخند ِ تو هوش از سر ِ این خواب پراند مثل ِ ساعت که به یادآوری اش می نـــازد موج بر دامن ِ ایرانی ِ رقصت زیبــــــــاست چون خلیجی که به پهنــاوری اش می نازد در خودم باز به رقـــــص ِ تو فرو میریـــــزم لرزه هـــای ِ تو به ویرانگـــری اش می نازد میزنم بوسه به عکس ِ تو و گُُر میگیــــــرم لب ِ داغ ِ تو به شهریوری اش می نــــــازد هیچ عجب نیست مرا جــا بگــــذاری بروی بره آهــــو به همین دلبــــری اش می نازد گرچه ناچیــــــز گرفتی دل ِ من را امـــــــا شعر روزی به همین "میدری"اش می نازد #شهراد_ميدرى ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ @shahrad_meidary ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با اجرای ِ دوست هنرمند : ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ جناب : #مهدی_ناصری عزیز ❤ ‌‌‌‌ @mehdinaseri.official ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌#شعر #شاعر #شاعرانه #عشق #عاشق #عاشقانه #ادبیات #دکلمه #گوینده #رادیو #صدا #گویندگی #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌#declamation #vocal #poet #music #poetry #mucic #instamusic #iran‌‌‌‌‌‌‌ #art #arts
 • .‌‌‌‌‌‌‌ #قسمت_اول ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌چشم ِ مست ِ تو به غارتگـری اش می نازد به سر ِ گردنه کبک ِ دری اش می نــــــازد مژه ابریشـــــم ِ صف بسته ی ِ بازیگوشت به دو بدپیله ی ِ شیطان پری اش می نـازد ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ فرش ِ تبریـز نشسته ست به برف ِ سبلان؟ یا بلوزت به تن ِ آذری اش می نـــــــازد؟ هر کسی جای ِ تو با عشــق تراشیده شود به کش و قوس ِ چنین مرمری اش می نازد حسرت ِ کشــــف ِ حجابت به دل ِ آینه ماند بس که مویت به گُل ِ روسری اش می نازد زنگ ِ لبخند ِ تو هوش از سر ِ این خواب پراند مثل ِ ساعت که به یادآوری اش می نـــازد موج بر دامن ِ ایرانی ِ رقصت زیبــــــــاست چون خلیجی که به پهنــاوری اش می نازد در خودم باز به رقـــــص ِ تو فرو میریـــــزم لرزه هـــای ِ تو به ویرانگـــری اش می نازد میزنم بوسه به عکس ِ تو و گُُر میگیــــــرم لب ِ داغ ِ تو به شهریوری اش می نــــــازد هیچ عجب نیست مرا جــا بگــــذاری بروی بره آهــــو به همین دلبــــری اش می نازد گرچه ناچیــــــز گرفتی دل ِ من را امـــــــا شعر روزی به همین "میدری"اش می نازد #شهراد_ميدرى ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ @shahrad_meidary ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با اجرای ِ دوست هنرمند : ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ جناب : #مهدی_ناصری عزیز ❤ ‌‌‌‌ @mehdinaseri.official ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌#شعر #شاعر #شاعرانه #عشق #عاشق #عاشقانه #ادبیات #دکلمه #گوینده #رادیو #صدا #گویندگی #هنر #هنرمندان_ایرانی #هنرمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌#declamation #vocal #poet #music #poetry #mucic #instamusic #iran‌‌‌‌‌‌‌ #art #arts
 • 14 1
 • reza__s1352 - reza__s 1352 @reza__s1352 31 minutes ago
 • #reza.s.1352#🍂 تمام راهها بتو ختم میشوند
حتی انهایی که برای فراموش کردنت پیموده ام
اگر بیشتر نگاهت کرده بودم 
تا ترسم بریزد
اگر کلمات را نه به تلخی
که به مهر هبه میکردم......
و به چشمانت که وقتی میخندند،،،،،
جهان می ایستد به تماشا

حالا در جنون سکوتم صدای تو 
پیچیده بود
که نامم را 
نام کوچکم را صدا میزدی به مهر
و دردها مهاجرت میکروند

باید از خودم میگریختم به تو....
بلد نبودم اهلی شوم،،،،،نشد
از تو گریختم و گم شدم
در راهروی بی نور و بلندی
که به هیچ جا نمیرسید

#rezas1352#🍂
💔💔💔💔💔💔💔💔
☝☝☝☝☝☝☝☝ #کلیپ
#غمگین
#دلنوشته
#جدید
#حرفدل
#تنها
#تنهایی
#شعر
#شاعر
#شکست
#رفیق
##پدر
#مادر #reza.s.1352#🍂 تمام راهها بتو ختم میشوند حتی انهایی که برای فراموش کردنت پیموده ام اگر بیشتر نگاهت کرده بودم تا ترسم بریزد اگر کلمات را نه به تلخی که به مهر هبه میکردم...... و به چشمانت که وقتی میخندند،،،،، جهان می ایستد به تماشا حالا در جنون سکوتم صدای تو پیچیده بود که نامم را نام کوچکم را صدا میزدی به مهر و دردها مهاجرت میکروند باید از خودم میگریختم به تو.... بلد نبودم اهلی شوم،،،،،نشد از تو گریختم و گم شدم در راهروی بی نور و بلندی که به هیچ جا نمیرسید #rezas1352#🍂 💔💔💔💔💔💔💔💔 ☝☝☝☝☝☝☝☝ #کلیپ #غمگین #دلنوشته #جدید #حرفدل #تنها #تنهایی #شعر #شاعر #شکست #رفیق ##پدر #مادر
 • #reza.s.1352#🍂 تمام راهها بتو ختم میشوند حتی انهایی که برای فراموش کردنت پیموده ام اگر بیشتر نگاهت کرده بودم تا ترسم بریزد اگر کلمات را نه به تلخی که به مهر هبه میکردم...... و به چشمانت که وقتی میخندند،،،،، جهان می ایستد به تماشا حالا در جنون سکوتم صدای تو پیچیده بود که نامم را نام کوچکم را صدا میزدی به مهر و دردها مهاجرت میکروند باید از خودم میگریختم به تو.... بلد نبودم اهلی شوم،،،،،نشد از تو گریختم و گم شدم در راهروی بی نور و بلندی که به هیچ جا نمیرسید #rezas1352#🍂 💔💔💔💔💔💔💔💔 ☝☝☝☝☝☝☝☝ #کلیپ #غمگین #دلنوشته #جدید #حرفدل #تنها #تنهایی #شعر #شاعر #شکست #رفیق ##پدر #مادر
 • 8 0
 • golnaz.targhi.khaleghi - test @golnaz.targhi.khaleghi 1 hour ago
 • ...
حقیقت دارد،
تو را دوست دارم،
در این باران
می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی،
من عبور کنم،
سلام کنم،
لبخند تو را در باران می‌خواستم...
‌
در معرفی #احمدرضا_احمدی آمده است: شاعر، فیلم‌نامه‌نویس و نقاش. اما احمدی بیشتر به #شاعر بودن شهرت دارد.
‌
از احمدی بیش از ۵۰ مجموعه‌ی #شعر منتشر شده‌است. سررشته‌ی این داستان به ۲۰ سالگی او و چاپ اولین مجموعه‌ی شعرش با نام "طرح" بازمی‌گردد. در این میان مجموعه‌ی شعر #دفترهای_سالخوردگی که توسط #نشرچشمه منتشر شده‌است، در معرفی احمدی به نسل جدید بسیار موثر بوده‌است.
‌
احمدی را از بنیان‌گذاران جریان "موج نو" می‌دانند.
شعر #موجِ_نو برگرفته از جریان #شعر_نیمایی است. در روزگاری که اشعار و آثار غالباً رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی داشتند، موجِ نو حرکتی برخلاف جریان رودخانه بود. اشعاری که به سبک "موج نو" سروده می‌شوند، توصیف خواب‌گونه و عمیقی از لحظه‌های عادی زندگی و تجربیات انسانی هستند؛ مثلا آن‌جایی که احمدی می‌گوید: "... ما با بوسه درختان را بهار کردیم..."
‌
از احمدرضا احمدی همچنین چندین #رمان به چاپ رسیده‌است از جمله "آپارتمان، دریا" ، "از پنجره‌ی مسافرخانه"، "بر دیوار کافه" و ...
‌
احمدی در کرمان متولد شد و ۷ ساله بود که به همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد. در مدرسه‌ی ادب و بعد در #دارالفنون درس خواند. او سال‌ها در #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان کار کرد و شاید کتاب‌های کودک و نوجوان او را باید نتیجه‌ی فعالیت و کارش در کانون دانست.
‌
#ناصر_صفاریان در فیلم‌های #وقت_خوب_مصائب و #بانو_مرا_دریاب ، به‌خوبی زندگی شاعر موج نو و روح لطیف‌ش را به تصویر کشانده‌است. ... حقیقت دارد، تو را دوست دارم، در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم، لبخند تو را در باران می‌خواستم... ‌ در معرفی #احمدرضا_احمدی آمده است: شاعر، فیلم‌نامه‌نویس و نقاش. اما احمدی بیشتر به #شاعر بودن شهرت دارد. ‌ از احمدی بیش از ۵۰ مجموعه‌ی #شعر منتشر شده‌است. سررشته‌ی این داستان به ۲۰ سالگی او و چاپ اولین مجموعه‌ی شعرش با نام "طرح" بازمی‌گردد. در این میان مجموعه‌ی شعر #دفترهای_سالخوردگی که توسط #نشرچشمه منتشر شده‌است، در معرفی احمدی به نسل جدید بسیار موثر بوده‌است. ‌ احمدی را از بنیان‌گذاران جریان "موج نو" می‌دانند. شعر #موجِ_نو برگرفته از جریان #شعر_نیمایی است. در روزگاری که اشعار و آثار غالباً رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی داشتند، موجِ نو حرکتی برخلاف جریان رودخانه بود. اشعاری که به سبک "موج نو" سروده می‌شوند، توصیف خواب‌گونه و عمیقی از لحظه‌های عادی زندگی و تجربیات انسانی هستند؛ مثلا آن‌جایی که احمدی می‌گوید: "... ما با بوسه درختان را بهار کردیم..." ‌ از احمدرضا احمدی همچنین چندین #رمان به چاپ رسیده‌است از جمله "آپارتمان، دریا" ، "از پنجره‌ی مسافرخانه"، "بر دیوار کافه" و ... ‌ احمدی در کرمان متولد شد و ۷ ساله بود که به همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد. در مدرسه‌ی ادب و بعد در #دارالفنون درس خواند. او سال‌ها در #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان کار کرد و شاید کتاب‌های کودک و نوجوان او را باید نتیجه‌ی فعالیت و کارش در کانون دانست. ‌ #ناصر_صفاریان در فیلم‌های #وقت_خوب_مصائب و #بانو_مرا_دریاب ، به‌خوبی زندگی شاعر موج نو و روح لطیف‌ش را به تصویر کشانده‌است.
 • ... حقیقت دارد، تو را دوست دارم، در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم، لبخند تو را در باران می‌خواستم... ‌ در معرفی #احمدرضا_احمدی آمده است: شاعر، فیلم‌نامه‌نویس و نقاش. اما احمدی بیشتر به #شاعر بودن شهرت دارد. ‌ از احمدی بیش از ۵۰ مجموعه‌ی #شعر منتشر شده‌است. سررشته‌ی این داستان به ۲۰ سالگی او و چاپ اولین مجموعه‌ی شعرش با نام "طرح" بازمی‌گردد. در این میان مجموعه‌ی شعر #دفترهای_سالخوردگی که توسط #نشرچشمه منتشر شده‌است، در معرفی احمدی به نسل جدید بسیار موثر بوده‌است. ‌ احمدی را از بنیان‌گذاران جریان "موج نو" می‌دانند. شعر #موجِ_نو برگرفته از جریان #شعر_نیمایی است. در روزگاری که اشعار و آثار غالباً رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی داشتند، موجِ نو حرکتی برخلاف جریان رودخانه بود. اشعاری که به سبک "موج نو" سروده می‌شوند، توصیف خواب‌گونه و عمیقی از لحظه‌های عادی زندگی و تجربیات انسانی هستند؛ مثلا آن‌جایی که احمدی می‌گوید: "... ما با بوسه درختان را بهار کردیم..." ‌ از احمدرضا احمدی همچنین چندین #رمان به چاپ رسیده‌است از جمله "آپارتمان، دریا" ، "از پنجره‌ی مسافرخانه"، "بر دیوار کافه" و ... ‌ احمدی در کرمان متولد شد و ۷ ساله بود که به همراه خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد. در مدرسه‌ی ادب و بعد در #دارالفنون درس خواند. او سال‌ها در #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان کار کرد و شاید کتاب‌های کودک و نوجوان او را باید نتیجه‌ی فعالیت و کارش در کانون دانست. ‌ #ناصر_صفاریان در فیلم‌های #وقت_خوب_مصائب و #بانو_مرا_دریاب ، به‌خوبی زندگی شاعر موج نو و روح لطیف‌ش را به تصویر کشانده‌است.
 • 1 0
 • mahmood.karimi2306 - mahmood.karimi2306 @mahmood.karimi2306 1 hour ago
 • ثبت خاطرات #اربعین_98 
شکر خدا که شدم زائر کویت حسین(ع)
این اربعین را روزی هر ساله ام کن 
مولا،ندارم آرزو به جزء شفاعتت 
گرچه بدم ولی هستم محب تو حسین (ع)
من از تو جز شهادت نخواهم چیز دگر 
من را قبول کن به حق 6 ماهه اصغرت 
#شاعر :خودم😊 ثبت خاطرات #اربعین_98 شکر خدا که شدم زائر کویت حسین(ع) این اربعین را روزی هر ساله ام کن مولا،ندارم آرزو به جزء شفاعتت گرچه بدم ولی هستم محب تو حسین (ع) من از تو جز شهادت نخواهم چیز دگر من را قبول کن به حق 6 ماهه اصغرت #شاعر :خودم😊
 • ثبت خاطرات #اربعین_98 شکر خدا که شدم زائر کویت حسین(ع) این اربعین را روزی هر ساله ام کن مولا،ندارم آرزو به جزء شفاعتت گرچه بدم ولی هستم محب تو حسین (ع) من از تو جز شهادت نخواهم چیز دگر من را قبول کن به حق 6 ماهه اصغرت #شاعر :خودم😊
 • 115 33