#عشق Instagram Photos & Videos

عشق - 16943136 posts

Latest Instagram Posts

  • p.etemadi_h - 🍃🌸💗parvin❤🌹🌿 @p.etemadi_h 3 minutes ago
  • @drelahighomshei 
ما پدیدار شده رحمتیم☄💗
رحمت صفتی است که هرگز ☘💖
به اکراه و اجبار به وجود نمی‌آید ❤ 🍃
بلکه یک بارانی است که از آسمان می‌بارد☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄
هم آن کسی را که رحم می‌کند 💖🍃
برکت می‌بخشد ...☘💗
و هم آن کسی را که رحم را می‌پذیرد 💙🍃
برکت می‌بخشد ...☘💗
رحم گوهری است که بر تارک انسان ☘💖
از هر تاجی گران‌بها تر است🍃🌹🍃
☘ اِرحَم ☘ تُرحَم☘

#خدا #نور #عشق

@azrahanandeh 
@be_name_haghighat 
@asatidebateni 
@jaryan_hagh 
@alimakaremi .
🍃💗🍃💚🍃❤🍃💙🍃💖🍃💛🍃 @drelahighomshei ما پدیدار شده رحمتیم☄💗 رحمت صفتی است که هرگز ☘💖 به اکراه و اجبار به وجود نمی‌آید ❤ 🍃 بلکه یک بارانی است که از آسمان می‌بارد☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄ هم آن کسی را که رحم می‌کند 💖🍃 برکت می‌بخشد ...☘💗 و هم آن کسی را که رحم را می‌پذیرد 💙🍃 برکت می‌بخشد ...☘💗 رحم گوهری است که بر تارک انسان ☘💖 از هر تاجی گران‌بها تر است🍃🌹🍃 ☘ اِرحَم ☘ تُرحَم☘ #خدا #نور #عشق @azrahanandeh @be_name_haghighat @asatidebateni @jaryan_hagh @alimakaremi . 🍃💗🍃💚🍃❤🍃💙🍃💖🍃💛🍃
  • @drelahighomshei ما پدیدار شده رحمتیم☄💗 رحمت صفتی است که هرگز ☘💖 به اکراه و اجبار به وجود نمی‌آید ❤ 🍃 بلکه یک بارانی است که از آسمان می‌بارد☄☄☄☄☄☄☄☄☄☄ هم آن کسی را که رحم می‌کند 💖🍃 برکت می‌بخشد ...☘💗 و هم آن کسی را که رحم را می‌پذیرد 💙🍃 برکت می‌بخشد ...☘💗 رحم گوهری است که بر تارک انسان ☘💖 از هر تاجی گران‌بها تر است🍃🌹🍃 ☘ اِرحَم ☘ تُرحَم☘ #خدا #نور #عشق @azrahanandeh @be_name_haghighat @asatidebateni @jaryan_hagh @alimakaremi . 🍃💗🍃💚🍃❤🍃💙🍃💖🍃💛🍃
  • 2 0