#پدر_پسر Instagram Photos & Videos

پدر_پسر - 11977 posts

Latest Instagram Posts

  • aghaeiamir70 - AMir @aghaeiamir70 18 hours ago
  • #بابا#پدر_پسر #مرد_زندگی
حدودیک سال پیش حالاچندروزاین اون ور، چقدرپیرشدی😫😔من ب شخصه اونایی که خودشون میدونن کی هستن باعث خیلی ازمشکلاتن ازشون نمیگذرم. این ی سال خیلی اذیتت کردم. حلال کن، خیلی هاتون خبرندارین (آشنانیستین) سال خیلی سخت وپرخرجی بودغیرازخرج خونه نزدیک 80.000.000Mفقط پول داروبیمارستان داد ی کلمه ام حرفی نزدخدایی باباها جاشون توبهشت وحقشون بیشترازایناست. عمومم (فقط فقط منظورم آقاجلال) پاب پامون همراهمون بود، تک تک❤️وقت بی وقت لازم بوداومدوپول داد، کیودیدین از پاکدشت بعداز ظهرنیم ساعته بیاد ونک. نه ی کلمه حرفی سخنی بی منت
جات اینجاست❤️، شمام حواسم بودا@shamsi.aghaeiازراه دور(United Kingdom) خیلی بیشترازتوانت انجام دادی💕 #بابا#پدر_پسر #مرد_زندگی حدودیک سال پیش حالاچندروزاین اون ور، چقدرپیرشدی😫😔من ب شخصه اونایی که خودشون میدونن کی هستن باعث خیلی ازمشکلاتن ازشون نمیگذرم. این ی سال خیلی اذیتت کردم. حلال کن، خیلی هاتون خبرندارین (آشنانیستین) سال خیلی سخت وپرخرجی بودغیرازخرج خونه نزدیک 80.000.000Mفقط پول داروبیمارستان داد ی کلمه ام حرفی نزدخدایی باباها جاشون توبهشت وحقشون بیشترازایناست. عمومم (فقط فقط منظورم آقاجلال) پاب پامون همراهمون بود، تک تک❤️وقت بی وقت لازم بوداومدوپول داد، کیودیدین از پاکدشت بعداز ظهرنیم ساعته بیاد ونک. نه ی کلمه حرفی سخنی بی منت جات اینجاست❤️، شمام حواسم بودا@shamsi.aghaeiازراه دور(United Kingdom) خیلی بیشترازتوانت انجام دادی💕
  • #بابا#پدر_پسر #مرد_زندگی حدودیک سال پیش حالاچندروزاین اون ور، چقدرپیرشدی😫😔من ب شخصه اونایی که خودشون میدونن کی هستن باعث خیلی ازمشکلاتن ازشون نمیگذرم. این ی سال خیلی اذیتت کردم. حلال کن، خیلی هاتون خبرندارین (آشنانیستین) سال خیلی سخت وپرخرجی بودغیرازخرج خونه نزدیک 80.000.000Mفقط پول داروبیمارستان داد ی کلمه ام حرفی نزدخدایی باباها جاشون توبهشت وحقشون بیشترازایناست. عمومم (فقط فقط منظورم آقاجلال) پاب پامون همراهمون بود، تک تک❤️وقت بی وقت لازم بوداومدوپول داد، کیودیدین از پاکدشت بعداز ظهرنیم ساعته بیاد ونک. نه ی کلمه حرفی سخنی بی منت جات اینجاست❤️، شمام حواسم بودا@shamsi.aghaeiازراه دور(United Kingdom) خیلی بیشترازتوانت انجام دادی💕
  • 21 11
  • eilya_alipour90 - ایلیا @eilya_alipour90 1 day ago
  • #پدر_پسر ❤

پ.ن:امروز عصرمنو بابایی اب بازی کردیم خیلی بهم خوش گذشت😃 #پدر_پسر ❤ پ.ن:امروز عصرمنو بابایی اب بازی کردیم خیلی بهم خوش گذشت😃
  • #پدر_پسر ❤ پ.ن:امروز عصرمنو بابایی اب بازی کردیم خیلی بهم خوش گذشت😃
  • 21 2