#کلیپ Instagram Photos & Videos

کلیپ - 2728224 posts

Latest Instagram Posts

  • samansasan967 - Samansasan @samansasan967 6 minutes ago
  • #فقط_به_عشق_علی ‌
🎬 #کلیپ #پایکوبی و #هوسه و #یزله و #رجزخوانی عشایر #عرب و شیعیان علی دوستِ یکی از مناطق #اهواز به مناسب #عید_غدیر ‌
‌

لو هدونی الکون کله و الفلک سوو الی
والله ما بدل الدنیا بشعره من شارب علی

حیدر الکرار انته البیک کل هم ینجلی
بیده الحگ والمیزان ‌ ‌
‌
📝 ترجمه شعر:
اگر که کل عالم بهم هدیه کنند و فلک را برایم بسازند 
به خداوند که دنیا رو با یه تار موی #امیرالمؤمنین عوض نخواهم کرد. که علی #حیدر_کرار است و هر غم و اندوهی با او برطرف میشود. حق و میزان در دست علی است
‌
‌
🚩رجزِ یزله آخر کلیپ:
《حق و المیزان بیدک》
حق و میزان به دست توست. (به دست علی است) ‌
‌
‌
درشهر من اهواز جای برای تبلیغ وهابیت نیست، این هم از جشن غدیر همشهری های عربم، اهواز شهر لر وعرب. #فقط_به_عشق_علی ‌ 🎬 #کلیپ #پایکوبی و #هوسه و #یزله و #رجزخوانی عشایر #عرب و شیعیان علی دوستِ یکی از مناطق #اهواز به مناسب #عید_غدیر ‌ ‌ لو هدونی الکون کله و الفلک سوو الی والله ما بدل الدنیا بشعره من شارب علی حیدر الکرار انته البیک کل هم ینجلی بیده الحگ والمیزان ‌ ‌ ‌ 📝 ترجمه شعر: اگر که کل عالم بهم هدیه کنند و فلک را برایم بسازند به خداوند که دنیا رو با یه تار موی #امیرالمؤمنین عوض نخواهم کرد. که علی #حیدر_کرار است و هر غم و اندوهی با او برطرف میشود. حق و میزان در دست علی است ‌ ‌ 🚩رجزِ یزله آخر کلیپ: 《حق و المیزان بیدک》 حق و میزان به دست توست. (به دست علی است) ‌ ‌ ‌ درشهر من اهواز جای برای تبلیغ وهابیت نیست، این هم از جشن غدیر همشهری های عربم، اهواز شهر لر وعرب.
  • #فقط_به_عشق_علی ‌ 🎬 #کلیپ #پایکوبی و #هوسه و #یزله و #رجزخوانی عشایر #عرب و شیعیان علی دوستِ یکی از مناطق #اهواز به مناسب #عید_غدیر ‌ ‌ لو هدونی الکون کله و الفلک سوو الی والله ما بدل الدنیا بشعره من شارب علی حیدر الکرار انته البیک کل هم ینجلی بیده الحگ والمیزان ‌ ‌ ‌ 📝 ترجمه شعر: اگر که کل عالم بهم هدیه کنند و فلک را برایم بسازند به خداوند که دنیا رو با یه تار موی #امیرالمؤمنین عوض نخواهم کرد. که علی #حیدر_کرار است و هر غم و اندوهی با او برطرف میشود. حق و میزان در دست علی است ‌ ‌ 🚩رجزِ یزله آخر کلیپ: 《حق و المیزان بیدک》 حق و میزان به دست توست. (به دست علی است) ‌ ‌ ‌ درشهر من اهواز جای برای تبلیغ وهابیت نیست، این هم از جشن غدیر همشهری های عربم، اهواز شهر لر وعرب.
  • 5 0