# Instagram Photos & Videos

- 5731910 posts

Latest Instagram Posts

 • indrajina - S. Sanidvongs na Ayuthaya @indrajina 15 hours ago
 • #เพื่อนกันต้องรู้
๒๓๖.
เยนมิจฺฉติ สมฺพนฺธํ, เตน ตีณิ น การเย;
วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ, ปโรกฺเข ทารทสฺสนํ. บุคคลไม่ควรทำกิจ ๓ อย่าง
กับเพื่อนที่ต้องการสนิทด้วยคือ
๑. แส่หาเรื่องทะเลาะกัน
๒. เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์
๓. เมียงมองเมียเพื่อนในที่ลับหลัง. (#ธัมมนีติ อกตกถา ๒๓๖, #มหารหนีติ ๑๕๑) ………………… ศัพท์น่ารู้ :

#เยนมิจฺฉติ ตัดบทเป็น เยน (ด้วยผู้ใด)+ม อาคม+อิจฺฉติ (ต้องการ, ปรารถนา) √อิสุ+อ+ติ ภูวาทิ. กัตตุ. ส่วนให้มหารหนีติ ท่านแยกกันชัดเจน เป็น เยน อิจฺฉติ สมฺพนฺธํ,
#สมฺพนฺธํ (สัมพันธ์, ผูกมิตร, ตีสนิท) สมฺพนฺธ+อํ 
#เตน (ด้วยผู้นั้น, กับคนนั้น) ต+นา สัพพนาม
#ตีณิ (๓, กิจ ๓ อย่าง) ติ+โย สังขยาสัพพนาม ในนปุงสกลิงค์ให้แปลง ติ กับ โย เป็น ตีณิ §ติจตุนฺนํ ติสฺโส-จตสฺโส,ตโย-จตฺตาโร,ตีณิ-จตฺตาริ. (รู ๒๓๐)
#น (ไม่, หามิได้) นิบาตบอกปฏิเสธ
#การเย (ให้ทำ, ให้จัดการ) √กร+ณย+เอยฺย ตนาทิ. เหตุกัตตุ.
#วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ ตัดบทเป็น วิวาทํ (ทะเลาะ, วิวาทกัน) +อตฺถสมฺพนฺธํ (สัมพันธ์เพราะผลประโยชน์, สนิทกันเพื่อผลประโยชน์) อตฺถ+สมฺพนฺธ > อตฺถสมฺพนฺธ+อํ
#ปโรกฺเข (ในที่ลับหลัง) ปโรกฺข+สฺมึ
#ทารทสฺสนํ (การดูแลภรรยา, ฝากเมียให้เพื่อนดูแล) ทาร (ภรรยา, เมีย) + ทสฺสน (การเห็น, เฝ้าดู) > ทารทสฺสน+อํ ………………… อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ ต้องการสนิทกับผู้ใด ไม่พึงทำกิจ ๓ อย่างด้วย
ผู้นั้น คือทุ่มเถียงกัน ๑ ทำประโยชน์เกี่ยวกัน
เกินการ ๑ ดูภริยาลับหลังกัน ๑. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. ต้องการสนิทกับผู้ใด
ก็ไม่ควรทำกิจ ๓ อย่างนี้คือ
๑. ชวนทะเลาะเบาะแว้ง
๒. ล่วงล้ำประโยชน์กัน
๓. เมียงเมียลับหลัง …………………… #เพื่อนกันต้องรู้ ๒๓๖. เยนมิจฺฉติ สมฺพนฺธํ, เตน ตีณิ น การเย; วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ, ปโรกฺเข ทารทสฺสนํ. บุคคลไม่ควรทำกิจ ๓ อย่าง กับเพื่อนที่ต้องการสนิทด้วยคือ ๑. แส่หาเรื่องทะเลาะกัน ๒. เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ ๓. เมียงมองเมียเพื่อนในที่ลับหลัง. (#ธัมมนีติ อกตกถา ๒๓๖, #มหารหนีติ ๑๕๑) ………………… ศัพท์น่ารู้ : #เยนมิจฺฉติ ตัดบทเป็น เยน (ด้วยผู้ใด)+ม อาคม+อิจฺฉติ (ต้องการ, ปรารถนา) √อิสุ+อ+ติ ภูวาทิ. กัตตุ. ส่วนให้มหารหนีติ ท่านแยกกันชัดเจน เป็น เยน อิจฺฉติ สมฺพนฺธํ, #สมฺพนฺธํ (สัมพันธ์, ผูกมิตร, ตีสนิท) สมฺพนฺธ+อํ #เตน (ด้วยผู้นั้น, กับคนนั้น) ต+นา สัพพนาม #ตีณิ (๓, กิจ ๓ อย่าง) ติ+โย สังขยาสัพพนาม ในนปุงสกลิงค์ให้แปลง ติ กับ โย เป็น ตีณิ §ติจตุนฺนํ ติสฺโส-จตสฺโส,ตโย-จตฺตาโร,ตีณิ-จตฺตาริ. (รู ๒๓๐) #น (ไม่, หามิได้) นิบาตบอกปฏิเสธ #การเย (ให้ทำ, ให้จัดการ) √กร+ณย+เอยฺย ตนาทิ. เหตุกัตตุ. #วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ ตัดบทเป็น วิวาทํ (ทะเลาะ, วิวาทกัน) +อตฺถสมฺพนฺธํ (สัมพันธ์เพราะผลประโยชน์, สนิทกันเพื่อผลประโยชน์) อตฺถ+สมฺพนฺธ > อตฺถสมฺพนฺธ+อํ #ปโรกฺเข (ในที่ลับหลัง) ปโรกฺข+สฺมึ #ทารทสฺสนํ (การดูแลภรรยา, ฝากเมียให้เพื่อนดูแล) ทาร (ภรรยา, เมีย) + ทสฺสน (การเห็น, เฝ้าดู) > ทารทสฺสน+อํ ………………… อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ ต้องการสนิทกับผู้ใด ไม่พึงทำกิจ ๓ อย่างด้วย ผู้นั้น คือทุ่มเถียงกัน ๑ ทำประโยชน์เกี่ยวกัน เกินการ ๑ ดูภริยาลับหลังกัน ๑. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. ต้องการสนิทกับผู้ใด ก็ไม่ควรทำกิจ ๓ อย่างนี้คือ ๑. ชวนทะเลาะเบาะแว้ง ๒. ล่วงล้ำประโยชน์กัน ๓. เมียงเมียลับหลัง ……………………
 • #เพื่อนกันต้องรู้ ๒๓๖. เยนมิจฺฉติ สมฺพนฺธํ, เตน ตีณิ น การเย; วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ, ปโรกฺเข ทารทสฺสนํ. บุคคลไม่ควรทำกิจ ๓ อย่าง กับเพื่อนที่ต้องการสนิทด้วยคือ ๑. แส่หาเรื่องทะเลาะกัน ๒. เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ ๓. เมียงมองเมียเพื่อนในที่ลับหลัง. (#ธัมมนีติ อกตกถา ๒๓๖, #มหารหนีติ ๑๕๑) ………………… ศัพท์น่ารู้ : #เยนมิจฺฉติ ตัดบทเป็น เยน (ด้วยผู้ใด)+ม อาคม+อิจฺฉติ (ต้องการ, ปรารถนา) √อิสุ+อ+ติ ภูวาทิ. กัตตุ. ส่วนให้มหารหนีติ ท่านแยกกันชัดเจน เป็น เยน อิจฺฉติ สมฺพนฺธํ, #สมฺพนฺธํ (สัมพันธ์, ผูกมิตร, ตีสนิท) สมฺพนฺธ+อํ #เตน (ด้วยผู้นั้น, กับคนนั้น) ต+นา สัพพนาม #ตีณิ (๓, กิจ ๓ อย่าง) ติ+โย สังขยาสัพพนาม ในนปุงสกลิงค์ให้แปลง ติ กับ โย เป็น ตีณิ §ติจตุนฺนํ ติสฺโส-จตสฺโส,ตโย-จตฺตาโร,ตีณิ-จตฺตาริ. (รู ๒๓๐) #น (ไม่, หามิได้) นิบาตบอกปฏิเสธ #การเย (ให้ทำ, ให้จัดการ) √กร+ณย+เอยฺย ตนาทิ. เหตุกัตตุ. #วิวาทมตฺถสมฺพนฺธํ ตัดบทเป็น วิวาทํ (ทะเลาะ, วิวาทกัน) +อตฺถสมฺพนฺธํ (สัมพันธ์เพราะผลประโยชน์, สนิทกันเพื่อผลประโยชน์) อตฺถ+สมฺพนฺธ > อตฺถสมฺพนฺธ+อํ #ปโรกฺเข (ในที่ลับหลัง) ปโรกฺข+สฺมึ #ทารทสฺสนํ (การดูแลภรรยา, ฝากเมียให้เพื่อนดูแล) ทาร (ภรรยา, เมีย) + ทสฺสน (การเห็น, เฝ้าดู) > ทารทสฺสน+อํ ………………… อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ ต้องการสนิทกับผู้ใด ไม่พึงทำกิจ ๓ อย่างด้วย ผู้นั้น คือทุ่มเถียงกัน ๑ ทำประโยชน์เกี่ยวกัน เกินการ ๑ ดูภริยาลับหลังกัน ๑. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. ต้องการสนิทกับผู้ใด ก็ไม่ควรทำกิจ ๓ อย่างนี้คือ ๑. ชวนทะเลาะเบาะแว้ง ๒. ล่วงล้ำประโยชน์กัน ๓. เมียงเมียลับหลัง ……………………
 • 1 0
 • all_about_her68 - All About her68 @all_about_her68 1 day ago
 • "Guess #W0562l3 36mm
อุปกรณ์กล่องแบรนด์ สายสิลิโคนสีน้ำเงินสุดฮิต ราคาดีมาก 💙💙 ราคา 4900 ส่งฟรีems พร้อมส่ง 💕 ค้า 📌อุปกรณ์ กล่องแบรนด์ + คู่มือ รับประกันจากทางร้าน2 ปี คะ ของแท้100% หากพบว่าไม่แท้ยินดีคืนเงิน คะ 
#นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาguess #นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาgshock #นาฬิกาguessผู้หญิง #นาฬิกาguessของแท้ #นาฬิกาgucciพร้อมส่ง #น "Guess #w0562l3 36mm อุปกรณ์กล่องแบรนด์ สายสิลิโคนสีน้ำเงินสุดฮิต ราคาดีมาก 💙💙 ราคา 4900 ส่งฟรีems พร้อมส่ง 💕 ค้า 📌อุปกรณ์ กล่องแบรนด์ + คู่มือ รับประกันจากทางร้าน2 ปี คะ ของแท้100% หากพบว่าไม่แท้ยินดีคืนเงิน คะ #นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาguess #นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาgshock #นาฬิกาguessผู้หญิง #นาฬิกาguessของแท้ #นาฬิกาgucciพร้อมส่ง #น
 • "Guess #w0562l3 36mm อุปกรณ์กล่องแบรนด์ สายสิลิโคนสีน้ำเงินสุดฮิต ราคาดีมาก 💙💙 ราคา 4900 ส่งฟรีems พร้อมส่ง 💕 ค้า 📌อุปกรณ์ กล่องแบรนด์ + คู่มือ รับประกันจากทางร้าน2 ปี คะ ของแท้100% หากพบว่าไม่แท้ยินดีคืนเงิน คะ #นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาguess #นาฬิกาgucciแท้ #นาฬิกาgshock #นาฬิกาguessผู้หญิง #นาฬิกาguessของแท้ #นาฬิกาgucciพร้อมส่ง #น
 • 0 0
 • master_mtp - MASTER MTP [KZ_J] @master_mtp 1 day ago
 • #น​ มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิญจิ.#(ขุททกนิกาย​ เถรคาถา)​
_ทรัพย์​สักนิด​ก็​ติดตาม​คนตาย​ไป​ไม่​ได้_

ทรัพย์​ที่มีมากมาย​มหาศาล​ หรือ​จะ​มีเพียง​น้อย​นิด​ ไม่มีใคร​ที่จะเอาไปด้วยได้ สิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้น​ จะมีแค่บุญ​กับ​บาป​ ที่ติดตามเราไป #น​ มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิญจิ.#(ขุททกนิกาย​ เถรคาถา)​ _ทรัพย์​สักนิด​ก็​ติดตาม​คนตาย​ไป​ไม่​ได้_ ทรัพย์​ที่มีมากมาย​มหาศาล​ หรือ​จะ​มีเพียง​น้อย​นิด​ ไม่มีใคร​ที่จะเอาไปด้วยได้ สิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้น​ จะมีแค่บุญ​กับ​บาป​ ที่ติดตามเราไป
 • #น​ มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิญจิ.#(ขุททกนิกาย​ เถรคาถา)​ _ทรัพย์​สักนิด​ก็​ติดตาม​คนตาย​ไป​ไม่​ได้_ ทรัพย์​ที่มีมากมาย​มหาศาล​ หรือ​จะ​มีเพียง​น้อย​นิด​ ไม่มีใคร​ที่จะเอาไปด้วยได้ สิ่งที่จะติดตัวเราไปนั้น​ จะมีแค่บุญ​กับ​บาป​ ที่ติดตามเราไป
 • 8 0