# Instagram Photos & Videos

- 5715837 posts

Latest Instagram Posts

  • #อย่าเลียนแบบ
๒๙๑.
น รญฺญา สมกํ วตฺถํ, น มาลํ น วิเลปนํ;
อากปฺปํ สรกุตฺตึ วา, น รญฺญา สทิสมาจเร.

ข้าเฝ้าไม่ควรใช้สอยเสื้อผ้า  มาลา
และเครื่องลูบไล้ให้ทัดเทียมกับพระราชา
อีกทั้งอากัปกิริยาหรือการพูดจาก็อย่า
ประพฤติให้เหมือนพระเจ้าแผ่นดิน. (#ธัมมนีติ ราชเสวกกถา ๒๙๑, #กวิทปฺปณนีติ ๒๖๖, #โลกนีติ ๑๓๔, #ขุ. ชา ๒๘/๙๖๑ วิธุรชาดก) ………………… ศัพท์น่ารู้ :

#น (ไม่, หามิได้) นิบาต
#รญฺญา (ด้วยพระราชา) ราช+นา แปลง ราช กับวิภัตติเป็น รญฺญา ได้บ้าง ด้วยสูตรว่า นามฺหิ รญฺญา วา. (รู ๑๑๖), ในพระบาฬีเป็น รญฺโญ.
#สมกํ (ที่เสมอ, ที่คล้าย, ที่เหมือน) สมก+อํ
#วตฺถํ (ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม) วตฺถ+อํ นป.
#มาลํ (ดอกไม้, เครื่องประดับ) มาลา+อํ อิต.
#วิเลปนํ (เครื่องลูบไล้, ของหอม) วิเลปน+อํ นป.
#อากปฺปํ (กิริยา, ท่าทาง, อากัปปะ, กิริยาอาการ) อากปฺป+อํ ป.
#สรกุตฺตึ (การตบแต่งเสียง, การเปล่งเสียง) สร (เสียง) + กุตฺติ (การจัด, การตกแต่ง) > สรกุตฺติ+อํ
#วา (หรือ, หรือว่า)นิบาต
#สทิสมาจเร ตัดบทเป็น สทิสํ+อาจเร (พึงประพฤติเช่นกับ, ประพฤติเหมือน). สทิส+อํ = สทิสํ (เหมือน, เช่นกับ), อา+√จร+อ+เอยฺย = อาจเร (ประพฤติ, ปฏิบัติ) ภูวาทิ. กัตตุ. ………………. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ สูไม่พึงประพฤติเทียมพระราชา อีกมาลาและเครื่อง
ไล้อย่าใช้ให้เหมือน มารยาทแลสำนวนสุรเสียง
จงอย่าประพฤติล้อพระราชา. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. เสื้อผ้ามาลามาลัยเครื่องลูบไล้ของหอม
อย่าใช้สอยประดับทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งอากัปกิริยา ทั้งพูดจาและปราศัยก็อย่าให้ทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว,
ควรทำให้ต่าง อย่าให้เหมือนอย่างพระองค์ท่าน
เพื่อเป็นการรักษาตนให้พ้นจากราคีกลีโทษ. ………………. #อย่าเลียนแบบ ๒๙๑. น รญฺญา สมกํ วตฺถํ, น มาลํ น วิเลปนํ; อากปฺปํ สรกุตฺตึ วา, น รญฺญา สทิสมาจเร. ข้าเฝ้าไม่ควรใช้สอยเสื้อผ้า มาลา และเครื่องลูบไล้ให้ทัดเทียมกับพระราชา อีกทั้งอากัปกิริยาหรือการพูดจาก็อย่า ประพฤติให้เหมือนพระเจ้าแผ่นดิน. (#ธัมมนีติ ราชเสวกกถา ๒๙๑, #กวิทปฺปณนีติ ๒๖๖, #โลกนีติ ๑๓๔, #ขุ. ชา ๒๘/๙๖๑ วิธุรชาดก) ………………… ศัพท์น่ารู้ : #น (ไม่, หามิได้) นิบาต #รญฺญา (ด้วยพระราชา) ราช+นา แปลง ราช กับวิภัตติเป็น รญฺญา ได้บ้าง ด้วยสูตรว่า นามฺหิ รญฺญา วา. (รู ๑๑๖), ในพระบาฬีเป็น รญฺโญ. #สมกํ (ที่เสมอ, ที่คล้าย, ที่เหมือน) สมก+อํ #วตฺถํ (ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม) วตฺถ+อํ นป. #มาลํ (ดอกไม้, เครื่องประดับ) มาลา+อํ อิต. #วิเลปนํ (เครื่องลูบไล้, ของหอม) วิเลปน+อํ นป. #อากปฺปํ (กิริยา, ท่าทาง, อากัปปะ, กิริยาอาการ) อากปฺป+อํ ป. #สรกุตฺตึ (การตบแต่งเสียง, การเปล่งเสียง) สร (เสียง) + กุตฺติ (การจัด, การตกแต่ง) > สรกุตฺติ+อํ #วา (หรือ, หรือว่า)นิบาต #สทิสมาจเร ตัดบทเป็น สทิสํ+อาจเร (พึงประพฤติเช่นกับ, ประพฤติเหมือน). สทิส+อํ = สทิสํ (เหมือน, เช่นกับ), อา+√จร+อ+เอยฺย = อาจเร (ประพฤติ, ปฏิบัติ) ภูวาทิ. กัตตุ. ………………. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ สูไม่พึงประพฤติเทียมพระราชา อีกมาลาและเครื่อง ไล้อย่าใช้ให้เหมือน มารยาทแลสำนวนสุรเสียง จงอย่าประพฤติล้อพระราชา. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. เสื้อผ้ามาลามาลัยเครื่องลูบไล้ของหอม อย่าใช้สอยประดับทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว ทั้งอากัปกิริยา ทั้งพูดจาและปราศัยก็อย่าให้ทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว, ควรทำให้ต่าง อย่าให้เหมือนอย่างพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการรักษาตนให้พ้นจากราคีกลีโทษ. ……………….
  • #อย่าเลียนแบบ ๒๙๑. น รญฺญา สมกํ วตฺถํ, น มาลํ น วิเลปนํ; อากปฺปํ สรกุตฺตึ วา, น รญฺญา สทิสมาจเร. ข้าเฝ้าไม่ควรใช้สอยเสื้อผ้า มาลา และเครื่องลูบไล้ให้ทัดเทียมกับพระราชา อีกทั้งอากัปกิริยาหรือการพูดจาก็อย่า ประพฤติให้เหมือนพระเจ้าแผ่นดิน. (#ธัมมนีติ ราชเสวกกถา ๒๙๑, #กวิทปฺปณนีติ ๒๖๖, #โลกนีติ ๑๓๔, #ขุ. ชา ๒๘/๙๖๑ วิธุรชาดก) ………………… ศัพท์น่ารู้ : #น (ไม่, หามิได้) นิบาต #รญฺญา (ด้วยพระราชา) ราช+นา แปลง ราช กับวิภัตติเป็น รญฺญา ได้บ้าง ด้วยสูตรว่า นามฺหิ รญฺญา วา. (รู ๑๑๖), ในพระบาฬีเป็น รญฺโญ. #สมกํ (ที่เสมอ, ที่คล้าย, ที่เหมือน) สมก+อํ #วตฺถํ (ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม) วตฺถ+อํ นป. #มาลํ (ดอกไม้, เครื่องประดับ) มาลา+อํ อิต. #วิเลปนํ (เครื่องลูบไล้, ของหอม) วิเลปน+อํ นป. #อากปฺปํ (กิริยา, ท่าทาง, อากัปปะ, กิริยาอาการ) อากปฺป+อํ ป. #สรกุตฺตึ (การตบแต่งเสียง, การเปล่งเสียง) สร (เสียง) + กุตฺติ (การจัด, การตกแต่ง) > สรกุตฺติ+อํ #วา (หรือ, หรือว่า)นิบาต #สทิสมาจเร ตัดบทเป็น สทิสํ+อาจเร (พึงประพฤติเช่นกับ, ประพฤติเหมือน). สทิส+อํ = สทิสํ (เหมือน, เช่นกับ), อา+√จร+อ+เอยฺย = อาจเร (ประพฤติ, ปฏิบัติ) ภูวาทิ. กัตตุ. ………………. อีกสำนวนหนึ่งจาก โลกนีติไตรพากย์ (พากย์ธัมมนีติ) ของ เสฐียรโกเศศ-นาคประทีป ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้ สูไม่พึงประพฤติเทียมพระราชา อีกมาลาและเครื่อง ไล้อย่าใช้ให้เหมือน มารยาทแลสำนวนสุรเสียง จงอย่าประพฤติล้อพระราชา. ….. อีกสำนวนหนึ่ง จากราชนีติ ธรรมนีติ โดย นายทอง หงศ์ลดารมภ์ (มหากิม) ท่านแปลไว้น่าฟัง ดังนี้.. เสื้อผ้ามาลามาลัยเครื่องลูบไล้ของหอม อย่าใช้สอยประดับทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว ทั้งอากัปกิริยา ทั้งพูดจาและปราศัยก็อย่าให้ทัดเทียมพระเจ้าอยู่หัว, ควรทำให้ต่าง อย่าให้เหมือนอย่างพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการรักษาตนให้พ้นจากราคีกลีโทษ. ……………….
  • 1 0