#ceferi Instagram Photos & Videos

ceferi - 683 posts

Latest Instagram Posts

  • 🖊️Allah  təalanın təkliyi. #2-ci hissə.🖊️ Əgər Allah təaladan başqa digər ilah olsaydı, o, öz rəsul və nəbilərini göndərməli və özünü yaratdıqlarına tanıtmalı idi. Çünki ağılın hökmü ilə hər yaradan öz yaratdığına nəzarət etməli və onlara necə yaşamağın yollarını öyrətməlidir. Həmçinin, həmin ilah öz yaratdıqlarından nümayəndələr seçməli, onlara kitab və hökmlər nazil etməli idi. Amma dünya tarixində insanları öz məbuduna tərəf səsləyən və dəvət edən bütün nəbi və vəlilərin həyatına baxdıqda, onların insanları yalnız bir olan məbud və xaliqə tərəf çağırdıqlarının şahidi oluruq. Həmçinin, bütün rəsullar bir olan Allahın şəriki olmadığını qətiyyətlə söyləmiş və çoxallahlı dinlərlə mübarizə aparmışlar. Əgər onlar bu iddialarında doğruçu olmuşlarsa, bizim isbat etmək istədiyimiz məbləb sabit olur. Yox, əgər (nəuzubillah) sözlərində yalana yol vermişlərsə, bu iş ilahlığa sahib olan hər bir şəxs üçün yolverilməz bir hal və ona layiq olmayan bir əməldir. İstər bu birinci ilah olsun, istər ikinci ilah. Çünki şəriki ola-ola təkliyi iddia edən və bunu insanlara bildirən şəxs, həqiqəti olmayan şeydən xəbər vermiş olur. Bu isə açıq-aşkar yalandır. Yalan danışan şəxs isə adil və sadiq olmaz. Adil və sadiq olmayandan isə ilah olmaz. Deyildiyi kimi, bu iş ikinci ilah olan şəxs üçündə qəbul olunan bir əməl deyildir. Çünki birinci ilahın yalanına göz yummaq və ona müdaxilə edə bilməmək, acizliyin nişanəsidir. Aciz olan şəxsdən isə ilah olmaz. Nəticə etibarı ilə hər iki ilah qüvvədən düşmüş sayılacaq. Bu isə qəti dəlillərə söykənərək Allahın varlığı barəsində olan etiqadla ziddiyyətlidir. Çünki ən azından bir ilahın olduğu artıq isbat olunub. Necə ki, biraz əvvəl zikr olunan hədisdə həzrət Əli (ə) bu dəlilə işarə etmişdir: “Ey oğlum! Əgər Rəbbinin şəriki olsaydı, o, öz rəsullarını sənə göndərərdi..” 🖊️Mərifətullah səh 23, 24.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi 🖊️Allah təalanın təkliyi. #2-ci hissə.🖊️ Əgər Allah təaladan başqa digər ilah olsaydı, o, öz rəsul və nəbilərini göndərməli və özünü yaratdıqlarına tanıtmalı idi. Çünki ağılın hökmü ilə hər yaradan öz yaratdığına nəzarət etməli və onlara necə yaşamağın yollarını öyrətməlidir. Həmçinin, həmin ilah öz yaratdıqlarından nümayəndələr seçməli, onlara kitab və hökmlər nazil etməli idi. Amma dünya tarixində insanları öz məbuduna tərəf səsləyən və dəvət edən bütün nəbi və vəlilərin həyatına baxdıqda, onların insanları yalnız bir olan məbud və xaliqə tərəf çağırdıqlarının şahidi oluruq. Həmçinin, bütün rəsullar bir olan Allahın şəriki olmadığını qətiyyətlə söyləmiş və çoxallahlı dinlərlə mübarizə aparmışlar. Əgər onlar bu iddialarında doğruçu olmuşlarsa, bizim isbat etmək istədiyimiz məbləb sabit olur. Yox, əgər (nəuzubillah) sözlərində yalana yol vermişlərsə, bu iş ilahlığa sahib olan hər bir şəxs üçün yolverilməz bir hal və ona layiq olmayan bir əməldir. İstər bu birinci ilah olsun, istər ikinci ilah. Çünki şəriki ola-ola təkliyi iddia edən və bunu insanlara bildirən şəxs, həqiqəti olmayan şeydən xəbər vermiş olur. Bu isə açıq-aşkar yalandır. Yalan danışan şəxs isə adil və sadiq olmaz. Adil və sadiq olmayandan isə ilah olmaz. Deyildiyi kimi, bu iş ikinci ilah olan şəxs üçündə qəbul olunan bir əməl deyildir. Çünki birinci ilahın yalanına göz yummaq və ona müdaxilə edə bilməmək, acizliyin nişanəsidir. Aciz olan şəxsdən isə ilah olmaz. Nəticə etibarı ilə hər iki ilah qüvvədən düşmüş sayılacaq. Bu isə qəti dəlillərə söykənərək Allahın varlığı barəsində olan etiqadla ziddiyyətlidir. Çünki ən azından bir ilahın olduğu artıq isbat olunub. Necə ki, biraz əvvəl zikr olunan hədisdə həzrət Əli (ə) bu dəlilə işarə etmişdir: “Ey oğlum! Əgər Rəbbinin şəriki olsaydı, o, öz rəsullarını sənə göndərərdi..” 🖊️Mərifətullah səh 23, 24.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi
  • 🖊️Allah təalanın təkliyi. #2-ci hissə.🖊️ Əgər Allah təaladan başqa digər ilah olsaydı, o, öz rəsul və nəbilərini göndərməli və özünü yaratdıqlarına tanıtmalı idi. Çünki ağılın hökmü ilə hər yaradan öz yaratdığına nəzarət etməli və onlara necə yaşamağın yollarını öyrətməlidir. Həmçinin, həmin ilah öz yaratdıqlarından nümayəndələr seçməli, onlara kitab və hökmlər nazil etməli idi. Amma dünya tarixində insanları öz məbuduna tərəf səsləyən və dəvət edən bütün nəbi və vəlilərin həyatına baxdıqda, onların insanları yalnız bir olan məbud və xaliqə tərəf çağırdıqlarının şahidi oluruq. Həmçinin, bütün rəsullar bir olan Allahın şəriki olmadığını qətiyyətlə söyləmiş və çoxallahlı dinlərlə mübarizə aparmışlar. Əgər onlar bu iddialarında doğruçu olmuşlarsa, bizim isbat etmək istədiyimiz məbləb sabit olur. Yox, əgər (nəuzubillah) sözlərində yalana yol vermişlərsə, bu iş ilahlığa sahib olan hər bir şəxs üçün yolverilməz bir hal və ona layiq olmayan bir əməldir. İstər bu birinci ilah olsun, istər ikinci ilah. Çünki şəriki ola-ola təkliyi iddia edən və bunu insanlara bildirən şəxs, həqiqəti olmayan şeydən xəbər vermiş olur. Bu isə açıq-aşkar yalandır. Yalan danışan şəxs isə adil və sadiq olmaz. Adil və sadiq olmayandan isə ilah olmaz. Deyildiyi kimi, bu iş ikinci ilah olan şəxs üçündə qəbul olunan bir əməl deyildir. Çünki birinci ilahın yalanına göz yummaq və ona müdaxilə edə bilməmək, acizliyin nişanəsidir. Aciz olan şəxsdən isə ilah olmaz. Nəticə etibarı ilə hər iki ilah qüvvədən düşmüş sayılacaq. Bu isə qəti dəlillərə söykənərək Allahın varlığı barəsində olan etiqadla ziddiyyətlidir. Çünki ən azından bir ilahın olduğu artıq isbat olunub. Necə ki, biraz əvvəl zikr olunan hədisdə həzrət Əli (ə) bu dəlilə işarə etmişdir: “Ey oğlum! Əgər Rəbbinin şəriki olsaydı, o, öz rəsullarını sənə göndərərdi..” 🖊️Mərifətullah səh 23, 24.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi
  • 42 0
  • 🖊️Allah  təalanın təkliyi. #1-ci hissə🖊️. Aləmdə fəsadın və ixtilafın olmaması, onları yaradanın və nizamlayanı təkliyindən xəbər verir. Çünki əgər aləmdə iki yaradan və iki ilah olsaydı, xilqətdə daim ixtilaf, fəsad və ziddiyyət olmalı idi. Necə ki, biz bunun dünya tarixində dəfələrlə nümunələrini görmüşük. Məsələn bir məmləkətdə iki sultan və ya iki əmr sahibi olarsa, yaxud da, bir şəhərdə çoxlu hakim olarsa, daim orada müharibələr və fitnələr baş verər. Onlar bir-birlərinin iradəsinə tabe olmayaraq daim mübarizə aparar və səltənəti ələ keçirməkdən ötrü müxtəlif vasitələrdən istifadə edərlər. Nəticə etibarı ilə həmin məmləkətdə heç zaman əminamanlıq hökm sürməz. Həmçinin, əgər bir cisimdə iki ruh olsaydı, insanın heç zaman rahatlığı ola bilməzdi. Çünki hər bir ruh öz iradəsinin tələbinə uyğun cismini zəhmətə salar və öz istəyini onun vasitəsilə həyata keçirərdi. Nəticədə insanın cismi daim qarışıqlı və nizamsız şəkildə idarə olunardı. Deməli zikr olunan bütün bu şeylərdə fəsadın olmaması, yaradanın və idarə edənin bir olmasına ən böyük dəlildir. Bu hikmətli və məntiqli elmi dəlilə Qurani-Kərim də bir çox yerlərdə işarə etməkdədir. Belə ki, Allah təbarək və təala buyurur: “Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların hər ikisi (göy və yer) fəsada uğrayardı”. (Ənbiya 22)“Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı heç bir ilah yoxdur. Əks təqdirdə hər ilah öz yaratdıqlarını özü idarə etmək istəyər və onların bir qismi digərinə üstün gəlməyə can atardı. Allah onların (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır”. (Muminun 91) 🖊️Mərifətullah səh 22.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi 🖊️Allah təalanın təkliyi. #1-ci hissə🖊️. Aləmdə fəsadın və ixtilafın olmaması, onları yaradanın və nizamlayanı təkliyindən xəbər verir. Çünki əgər aləmdə iki yaradan və iki ilah olsaydı, xilqətdə daim ixtilaf, fəsad və ziddiyyət olmalı idi. Necə ki, biz bunun dünya tarixində dəfələrlə nümunələrini görmüşük. Məsələn bir məmləkətdə iki sultan və ya iki əmr sahibi olarsa, yaxud da, bir şəhərdə çoxlu hakim olarsa, daim orada müharibələr və fitnələr baş verər. Onlar bir-birlərinin iradəsinə tabe olmayaraq daim mübarizə aparar və səltənəti ələ keçirməkdən ötrü müxtəlif vasitələrdən istifadə edərlər. Nəticə etibarı ilə həmin məmləkətdə heç zaman əminamanlıq hökm sürməz. Həmçinin, əgər bir cisimdə iki ruh olsaydı, insanın heç zaman rahatlığı ola bilməzdi. Çünki hər bir ruh öz iradəsinin tələbinə uyğun cismini zəhmətə salar və öz istəyini onun vasitəsilə həyata keçirərdi. Nəticədə insanın cismi daim qarışıqlı və nizamsız şəkildə idarə olunardı. Deməli zikr olunan bütün bu şeylərdə fəsadın olmaması, yaradanın və idarə edənin bir olmasına ən böyük dəlildir. Bu hikmətli və məntiqli elmi dəlilə Qurani-Kərim də bir çox yerlərdə işarə etməkdədir. Belə ki, Allah təbarək və təala buyurur: “Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların hər ikisi (göy və yer) fəsada uğrayardı”. (Ənbiya 22)“Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı heç bir ilah yoxdur. Əks təqdirdə hər ilah öz yaratdıqlarını özü idarə etmək istəyər və onların bir qismi digərinə üstün gəlməyə can atardı. Allah onların (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır”. (Muminun 91) 🖊️Mərifətullah səh 22.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi
  • 🖊️Allah təalanın təkliyi. #1-ci hissə🖊️. Aləmdə fəsadın və ixtilafın olmaması, onları yaradanın və nizamlayanı təkliyindən xəbər verir. Çünki əgər aləmdə iki yaradan və iki ilah olsaydı, xilqətdə daim ixtilaf, fəsad və ziddiyyət olmalı idi. Necə ki, biz bunun dünya tarixində dəfələrlə nümunələrini görmüşük. Məsələn bir məmləkətdə iki sultan və ya iki əmr sahibi olarsa, yaxud da, bir şəhərdə çoxlu hakim olarsa, daim orada müharibələr və fitnələr baş verər. Onlar bir-birlərinin iradəsinə tabe olmayaraq daim mübarizə aparar və səltənəti ələ keçirməkdən ötrü müxtəlif vasitələrdən istifadə edərlər. Nəticə etibarı ilə həmin məmləkətdə heç zaman əminamanlıq hökm sürməz. Həmçinin, əgər bir cisimdə iki ruh olsaydı, insanın heç zaman rahatlığı ola bilməzdi. Çünki hər bir ruh öz iradəsinin tələbinə uyğun cismini zəhmətə salar və öz istəyini onun vasitəsilə həyata keçirərdi. Nəticədə insanın cismi daim qarışıqlı və nizamsız şəkildə idarə olunardı. Deməli zikr olunan bütün bu şeylərdə fəsadın olmaması, yaradanın və idarə edənin bir olmasına ən böyük dəlildir. Bu hikmətli və məntiqli elmi dəlilə Qurani-Kərim də bir çox yerlərdə işarə etməkdədir. Belə ki, Allah təbarək və təala buyurur: “Əgər göydə və yerdə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların hər ikisi (göy və yer) fəsada uğrayardı”. (Ənbiya 22)“Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı heç bir ilah yoxdur. Əks təqdirdə hər ilah öz yaratdıqlarını özü idarə etmək istəyər və onların bir qismi digərinə üstün gəlməyə can atardı. Allah onların (müşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır”. (Muminun 91) 🖊️Mərifətullah səh 22.🖊️ #tovhid#merifet#allah#din#əqidə#merifetullah#yeni#etiqad#aye#hedis#sunne#şie#teqva#allahıtanımaq#islam#bakı#iman#ixlas#əqidə#təfəkkür#şie#mezheb#ceferi
  • 59 0
  • 60 1