#iranin Instagram Photos & Videos

iranin - 5141 posts

Latest Instagram Posts

  • roeentan1 - باشگاه روئین تن @roeentan1 4 days ago
  • @maedeh_fitness 
@maedeh_fitness 
مائده خانوم یکی از مستعد ترین دختران ایرانی در رشته فیتنس

طاقباز روی دستگاه بخوابید و شانه ها را زیرِ پدِ شانه بگذارید. پا موازی زمین باشند و پا را به سطح تخت زیر پایتان فشار دهید .و وزنتان را بلند کنید. گیره را رها کنید و دسته را بگیرید

اجرا

زانوها را تا جایی خم کنید که زاویه قائمه ایاد شود. برگردید و زانو را کمی خم نگهدارید. برای پای دیگر تکرار کنید

توضیح اضافه

رانها را روی پَد نگهدارید و زانوها روی صفحه باشد، پاها در جهت زانوها باشند

ماهيچه

هدف

سرینی بزرگ

کمکی

Hip Adductors | چهارسر ران | نعلی شکل (سولیوس)

متعادل کننده

دوقلو | پشت پا

تجهیزات

vertical leg press

دسته بندی

نوع

بغل

مکانیک

ترکیبی

جهت

فشاری

#iranin #fitness #bodybuilder #fitness #gym #supplements #inter #nextfriday @maedeh_fitness @maedeh_fitness مائده خانوم یکی از مستعد ترین دختران ایرانی در رشته فیتنس طاقباز روی دستگاه بخوابید و شانه ها را زیرِ پدِ شانه بگذارید. پا موازی زمین باشند و پا را به سطح تخت زیر پایتان فشار دهید .و وزنتان را بلند کنید. گیره را رها کنید و دسته را بگیرید اجرا زانوها را تا جایی خم کنید که زاویه قائمه ایاد شود. برگردید و زانو را کمی خم نگهدارید. برای پای دیگر تکرار کنید توضیح اضافه رانها را روی پَد نگهدارید و زانوها روی صفحه باشد، پاها در جهت زانوها باشند ماهيچه هدف سرینی بزرگ کمکی Hip Adductors | چهارسر ران | نعلی شکل (سولیوس) متعادل کننده دوقلو | پشت پا تجهیزات vertical leg press دسته بندی نوع بغل مکانیک ترکیبی جهت فشاری #iranin #fitness #bodybuilder #fitness #gym #supplements #inter #nextfriday
  • @maedeh_fitness @maedeh_fitness مائده خانوم یکی از مستعد ترین دختران ایرانی در رشته فیتنس طاقباز روی دستگاه بخوابید و شانه ها را زیرِ پدِ شانه بگذارید. پا موازی زمین باشند و پا را به سطح تخت زیر پایتان فشار دهید .و وزنتان را بلند کنید. گیره را رها کنید و دسته را بگیرید اجرا زانوها را تا جایی خم کنید که زاویه قائمه ایاد شود. برگردید و زانو را کمی خم نگهدارید. برای پای دیگر تکرار کنید توضیح اضافه رانها را روی پَد نگهدارید و زانوها روی صفحه باشد، پاها در جهت زانوها باشند ماهيچه هدف سرینی بزرگ کمکی Hip Adductors | چهارسر ران | نعلی شکل (سولیوس) متعادل کننده دوقلو | پشت پا تجهیزات vertical leg press دسته بندی نوع بغل مکانیک ترکیبی جهت فشاری #iranin #fitness #bodybuilder #fitness #gym #supplements #inter #nextfriday
  • 191 1