#player Instagram Photos & Videos

player - 4225359 posts

Latest Instagram Posts

  • b2.master - آکادمی بیلیارد b2master @b2.master 1 minute ago
  • #تمرین_عمومی
#اسنوکر

#t104

کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ سبز قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید

دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید

در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید  #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran #تمرین_عمومی #اسنوکر #t104 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ سبز قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • #تمرین_عمومی #اسنوکر #t104 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ سبز قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • 0 0
  • b2.master - آکادمی بیلیارد b2master @b2.master 3 minutes ago
  • #تمرین_عمومی
#اسنوکر

#t103

کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید

دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید

در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید  #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran #تمرین_عمومی #اسنوکر #t103 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • #تمرین_عمومی #اسنوکر #t103 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • 0 0
  • b2.master - آکادمی بیلیارد b2master @b2.master 6 minutes ago
  • #تمرین_عمومی
#اسنوکر

#t102

کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ قهوه ای قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید

دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید

برای تمرکز بیشتر جهت مسیر ضربه میتوانید از اسپات توپ های آبی ، صورتی و مشکی کمک بگیرید چرا که این نقاط دقیقا در مرکز محور طولی میز قرار دارند

در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید  #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran #تمرین_عمومی #اسنوکر #t102 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ قهوه ای قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید برای تمرکز بیشتر جهت مسیر ضربه میتوانید از اسپات توپ های آبی ، صورتی و مشکی کمک بگیرید چرا که این نقاط دقیقا در مرکز محور طولی میز قرار دارند در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • #تمرین_عمومی #اسنوکر #t102 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ قهوه ای قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا بر روی خط فرضی طول میز را طی کرده و پس از برخورد به باند بالا در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید برای تمرکز بیشتر جهت مسیر ضربه میتوانید از اسپات توپ های آبی ، صورتی و مشکی کمک بگیرید چرا که این نقاط دقیقا در مرکز محور طولی میز قرار دارند در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • 1 0
  • b2.master - آکادمی بیلیارد b2master @b2.master 8 minutes ago
  • #تمرین_عمومی
#اسنوکر

#t101

کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا روی خط بالک حرکت کرده و بعد از برخورد به باند روبرو از روی خط بالک حرکت کرده و در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید

دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید

در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید  #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran #تمرین_عمومی #اسنوکر #t101 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا روی خط بالک حرکت کرده و بعد از برخورد به باند روبرو از روی خط بالک حرکت کرده و در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • #تمرین_عمومی #اسنوکر #t101 کیوبال را بر روی خط بالک جای اسپات توپ زرد قرار دهید و طوری به کیوبال ضربه بزنید که کیوبال دقیقا روی خط بالک حرکت کرده و بعد از برخورد به باند روبرو از روی خط بالک حرکت کرده و در بازگشت به تیپ چوب شما برخورد نماید دقت کنید برای اجرای صحیح این تمرین تمرکز کنید که به مرکز کیوبال ضربه بزنید در هر بار نوبت تمرین ۳۰ مرتبه این تمرین را انجام داده و با ذکر تاریخ تعداد ضربات صحیح را ثبت نمایید #ايت_بال #8 #9 #10 #سلامت #billiards #billiard #snooker #snookers #coach #player #iran #tehran
  • 1 0