TULU WRITINGS | Tulu Quotes @tuluwritings

tuluwritings

TULU WRITINGS | Tulu Quotes ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗಾದ್ ಎಲ್ಯ ಪುನೆಪು ಪುದರ್:ದೀತಿಜಿ ಪ್ರಾಯ:ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ:ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಲ್ದಿನಿ:ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 🐅 ಜುಲೈ 9 🥀 Follow On Twitter

TULU WRITINGS | Tulu Quotes (@tuluwritings) Recent Photos and Videos

 • 258 1 3 weeks ago
 • 250 0 3 weeks ago
 • 236 0 3 weeks ago
 • 195 0 3 weeks ago
 • 252 0 1 month ago
 • 242 0 1 month ago
 • 214 0 1 month ago
 • 205 2 1 month ago
 • 265 3 1 month ago
 • 182 0 1 month ago
 • 238 4 1 month ago
 • 213 0 1 month ago